Facebook
Operační program zaměstnanost

„Proti dluhům“

Poskytování sociální služby dluhového poradenství v Bruntále je hrazeno v rámci projektu „Proti dluhům“ reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003868 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.

Hlavní aktivity projektu:

 1. Výkon dluhového poradenství
  • Krátkodobé
   • vyhledávání a poskytování informací, kontaktů,
   • sepisování žádostí, soudních návrhů či žalob, odvolání, odporů, splátkových kalendářů, atd.,
   • korespondence či komunikace se soudy, exekutory, věřiteli, úřady a jinými institucemi.
  • Dlouhodobé
   • sestavení návrhu na oddlužení,
   • hospodaření domácnosti – finanční plánování (sestavení rozpočtu, plán ekonomické stability atd.)
 2. Zvyšování finanční gramotnosti
  • Prevence – kampaň „proti dluhům“
  • Standardy finanční gramotnosti – tisk nových materiálů
  • Série 5 článků v novinách
  • Výstava fotografií a panelů – vernisáž + mini přednáška

Cílová skupina:

 • Osoby předlužené
 • Osoby s exekucí
 • Osoby ve finanční tísni či krizové ekonomické situaci
 • Osoby se sníženou schopností odolat reklamnímu nátlaku
 • Osoby se sníženou schopností spravovat domácí rozpočet
 • Osoby komerčně zneužívané

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím programu dluhového poradenství stabilizovat finanční poměry příp. zlepšit ekonomickou situaci cca 90 osob z Bruntálu, zvýšit jejich finanční gramotnost, posílit odolnost vůči reklamě a minimalizovat tak především jejich ohrožení ztrátou bydlení. Program bude zahrnovat preventivní část zaměřenou na zvyšování finanční gramotnosti a intervenční tj. dluhové poradenství, realizované ambulantní formou pro osoby žijící v městě s výskytem sociálně vyloučených lokalit.

Místo poskytování:

Město Bruntál

Termín trvání projektu:

2. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Informace o plnění v roce 2017:

Počet klientů: 57

Počet schválených návrhů na oddlužení: 10

Počet připravovaných návrhů na oddlužení: 18

Zahájena protidluhová kampaň: 2. 11. 2017 (u příležitosti 15 letého výročí založení společnosti)

Standardy finanční gramotnosti: zpracování textové části

Akreditace dluhové poradny

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR jsme obdrželi akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Celé rozhodnutí k nahlédnutí v přiloženém PDF dokumentu.

Informace o plnění v roce 2018

(3. období realizace leden-červen 2018)

Počet klientů: 24

Počet podaných návrhů na oddlužení: 11

Vydání a distribuce manuálu "Standardy finanční gramotnosti"


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál