Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
924
924
Sociální poradna
514
514
Aktuality

5. období realizace projektu Proti dluhům
      
Operační program zaměstnanost
Logo-Ministerstvo práce a socialních věcí

Help-in, o.p.s. dne 30. 6. 2019 uzavřel 5. období realizace projektu „Proti dluhům“. Tento projekt poskytuje intervenční dluhové poradenství, v rámci kterého se náš dluhový poradce zaměřuje na sepisování žádostí, soudních návrhů či žalob, vypracování splátkových kalendářů apod. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby z Bruntálu, které jsou předlužené, s exekucí, osoby ve finanční tísni či v krizové ekonomické situaci. Také osoby se sníženou schopností odolat reklamnímu nátlaku, osoby se sníženou schopností spravovat domácí rozpočet nebo osoby komerčně zneužívané. Projekt, který jsme zahájili dne 02.01.2017 poběží do 31.12.2019.V aktuálním monitorovacím období, tedy v období od 01.01.2019 do 30.06.2019 spolupracovala naše dluhová poradkyně s 22 novými klienty. Za prvního půl roku 2019 bylo podáno 7 insolvenčních návrhů na oddlužení, přičemž 4 z těchto návrhů byly schváleny. Nicméně musíme zmínit i schválené insolvenční návrhy na oddlužení, podané v druhé polovině roku 2018, které byly schváleny až v roce 2019. Těch bylo celkem 10.V průběhu monitorovacího období došlo k novele insolvenčního zákona (zákon č. 31/2019 Sb.), konkrétně dne 30.01.2019 s nabytí platnosti od 01.06.2019. Tato novela insolvenčního zákona umožňuje dlužníkům „jednodušší“ vstup do osobního bankrotu, na jehož konci by mělo dojít k oddlužení. Za přínos této novely považujeme především změnu základních principů oddlužení, převážně ve prospěch dlužníků. Předluženým osobám, zejména fyzickým osobám, které nemají dluhy z podnikání, případně právnickým osobám, které podle zákona nejsou považovány za podnikatele a současně nemají dluhy z podnikání), za předpokladu splnění vstupních podmínek, se nabízejí 2 možné varianty, jak oddlužením projít. Rychlejší varianta – splacení 60 % závazků během 3 let (vyjma seniorů a invalidů) a varianta klasická – splacení 30 % závazků (nebo vynaložení veškerého úsilí) během 5 let. Dlužníci budou mít povinnost vyvíjet maximální úsilí pro to, aby splatili co nejvíce svých dluhů. Rychleji a jednodušeji se mohou oddlužit důchodci nebo invalidé. Těm stačí tři roky dodržovat splátkový kalendář bez ohledu na zbylou výši dluhu.Další výraznou změnou novely insolvenčního zákona je informace, že od června 2019 bude dlužníkům v osobním bankrotu i v exekuci zůstávat více peněz na živobytí. Zvýšilo se totiž nezabavitelné minimum, které nyní činí 25 715 Kč čistého příjmu za měsíc, ovšem za podmínek, že dlužník je osobou bez vyživovací povinnosti a disponuje legálním měsíčním příjmem. Co je v závěru důležité říci, je skutečnost, že novela zákona se vztahuje pouze na ta insolvenční řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. červnu 2019.Příběh z praxe


V posledních letech rostou číselné ukazatele zadluženosti po celé České republice výš a výš. I z tohoto důvodu naše organizace Help-In, o. p. s. poskytuje bezplatné duhové poradenství. Tyto čísla, se však bohužel nevyhýbají ani těm nejstarším z nás. Jednou z možných příčin zadlužení, může být v dobré víře snaha pomoci druhým, zejména pak např. dětem či vnoučatům. Senioři se zadluží ve snaze pomoci a neodhadnou, jak velký dopad to může mít na ně samotné, jaká bude konečná výše závazku nebo to, zdali jsou schopni pokrýt své dosavadní životní potřeby.


Jednu z klientek dluhové poradny, potkalo něco obdobného. Její vnuk zahajoval svou podnikatelskou činnost a potřeboval větší obnos peněz. Klientka se pod jeho příslibem finance řádně splácet, rozhodla výrazně se zadlužit a vzít si půjčku na sebe. Tento krok se však ukázal býti chybným. Vnuk řádně ani včas slíbené splátky nehradil, a tak skupina věřitelů podala na naši uživatelku návrh na konkurz. Potom už následoval jen prodej veškerého majetku, jenž za celý svůj život pracně nashromáždila. Dluhy se však ani tímto způsobem nepodařilo zcela splatit, a tak byla paní povinna nadále je splácet. V této fázi se obrátila na naši poradnu. Se zklamáním a narušením vztahů nejen s vnukem, ale vlastně v rámci celé rodiny jsme ji mohli pouze odkázat na jiného odborníka - psychologa. Co se ale týče finanční stránky, tam jsme mohli pomoci. Po konzultaci s dluhovou poradkyní klientka souhlasila s podáním návrhu na insolvenci, který byl námi zpracován a odeslán příslušnému krajskému soudu a následně bylo klientce oddlužení schváleno.Poskytování sociální služby dluhového poradenství v Bruntále je hrazeno v rámci projektu „Proti dluhům“ reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003868 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.
zpět

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál