Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
923
923
Sociální poradna
513
513
Pečovatelská služba


Poslání služby
Podporujeme život seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném prostředí.

Cíle služby
Hlavním cílem předmětné služby je prostřednictvím předem sjednaných hlavních úkonů, zaměřených na pomoc při: péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo fakultativních úkonů zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit službu rezidenčního nebo-li pobytového typu.

Zásady služby:

 1. rovnost všech uživatelů
 2. úcta k člověku, respektování lidské důstojnosti a soukromí
 3. individuální přístup ke každému uživateli
 4. svobodné rozhodování
 5. podpora samostatnosti, nezávislost uživatelů
 6. vzájemná tolerance a důvěra
 7. flexibilita

Komu je služba určena (Cílovou skupinou jsou):

 1. senioři (za seniora přitom považujeme osobu, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu)
 2. osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří splňují současně níže uvedená kritéria:
  1. jsou příjemcem příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění nebo dle vyjádření praktického lékaře jejich osobní stav vyžaduje pomoc a podporu jiné osoby při alespoň jednom úkonu sebeobsluhy nebo osobní hygieny nebo péči o domácnosti nebo při zajišťování stravy nebo při kontaktu se společenským prostředím,
  2. mají trvalý pobyt v obci či městě, ve kterých společnost působí tj. Bruntál, Horní Benešov, Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Město Albrechtice,
  3. podají žádost na zvláštním tiskopise společnosti,
  4. souhlasí s podmínkami, způsobem poskytování a s cenou pečovatelské služby stanovenými poskytovatelem, se kterými jsou seznámeni v průběhu tzv. jednání se zájemcem o služby.

Komu není služba určena (Cílovou skupinou nejsou):

 1. osoby, které nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, které jsou bez prokazatelného zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
 2. senioři a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním v případě, že nesplňují ostatní kritéria uvedené v odstavci „komu je pomoc určena“
 3. osoby splňující podmínky uvedené v odstavci „komu je pomoc určena“ s dekompenzovaným psychickým onemocněním nebo závislí na alkoholu nebo drogách nebo osoby s nejvyšším stupněm závislosti na péči jiné osoby, která vyžaduje každodenní pomoc ve většině úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, pokud žije osaměle a nemůže současně využívat pomoc rodiny či jiných osob, jinou službou (např. denní stacionář, odlehčovací službu, tísňovou péči) nebo domácí ošetřovatelskou péči,
 4. osoby, které chtějí prostřednictvím smlouvy o poskytování pečovatelské služby formálně splnit podmínku pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, aniž by službu skutečně potřebovali či o ni měli vážný zájem.

Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny platné od 1. 3. 2023
Poskytované úkony se dělí na:

 1. základní - ty jsou členěny do skupin dle druhu činností zajišťujících pomoc
  • při péči o vlastní osobu
  • při osobní hygieně
  • při poskytnutí stravy
  • při zajištění chodu domácnosti
  • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. fakultativní – úkony, které nabízí společnost nad rámec stanovený vyhláškou


Finanční spoluúčast je stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, v platném znění. Přičemž budou zohledněny příjmové poměry uživatele(zda je uživatel příjemcem příspěvku na péči)a dále časová, materiální a fyzická náročnost poskytovaného úkonu.
Výše spoluúčasti může být v případě zvýšení nákladů na provoz upravena až na maximální částky stanovené uvedenou vyhláškou.

Bezplatná péče
Ze zákona mají na bezplatnou pečovatelskou službu nárok účastníci odboje, soudně či mimosoudně rehabilitovaní dle příslušných předpisů nebo pozůstalí po těchto osobách, pokud jsou starší než 70 let. V případě, že nárok uplatníte, je třeba jej prokázat příslušným dokladem a předložit jeho fotokopii (soudní rozsudek, rozhodnutí o mimosoudní rehabilitaci, příp. rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu).

CO UDĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O SLUŽBU

Podání žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise, který je možno získat na pracovištích poskytovatele, vyzvednout na obecním či městském úřadě v místě působení služby. V odůvodněných případech (imobilita, poruchy orientace), ho lze zájemci doručit osobně či zaslat poštou.

Vstupní dotazník
Vyplnění vstupního dotazníku je jedním z podkladů pro rozhodnutí o uzavření smlouvy s uživatelem. Na otázky, na něž nechcete odpovídat, neodpovídejte.

PRŮBĚH SLUŽBY
Pečovatelská služba je poskytována v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva jejich finanční spoluúčasti. Stávající působnost může být rozšířena na základě poptávky občanů z jiných obcí,ve kterých mají trvalý pobyt.
V současné době jsou jednotlivé úkony poskytovány za těchto podmínek:

Dovážka a donáška oběda, kapacita:
   75 obědů – Vrbensko
   50 obědů – Albrechticko
   30 obědů – Bruntálsko

Časové vymezení: pracovní dny od 10 - 14 hod s výjimkou celozávodních dovolených dodavatelů stravy (v Horním Benešově pouze v době školního vyučování, pokud nebude předem dohodnut náhradní dodavatel)


Dodavatelé stravy:

Vrbno pod Pradědem

 • Veřejné stravování Benková – výběr ze 3 jídel

Město Albrechtice

 • Základní škola Město Albrechtice (2 jídla)
 • Kavárna Residence - výběr ze 2 jídel

Bruntál

 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál - výběr ze 3 jídel


Žádný z dodavatelů nenabízí dietní a diabetickou stravu.

Jídlonosiče, jejich údržba a ochrana:
Společnost propůjčuje k rozvozu a donášce obědů uživatelům jídlonosiče s termoobalem, které jsou k těmto účelům schváleny orgánem hygienické správy. V případě dovážky oběda se jídlonosiče myjí ve střediscích pečovatelské služby, přičemž uživatel má k dispozici jeden termoobal a dvě vnitřní sady. V případě donášky a podání oběda se jídlonosiče umývají v domácnosti uživatele.
V případě ztráty či poškození jídlonosiče je uživatel povinen uhradit náhradu v rozsahu poškození.

Placení obědů:
Placení obědů probíhá individuálně dle příslušných středisek.

Kapacita: 13 celých pracovních úvazků a dohody o pracovní činnosti

Časové vymezení:  pondělí – pátek 7,00 – 12,00 a 12,30 – 15,30 hod.
individuálně lze sjednat služby pro odpoledne, večer a víkend

Kontakty
HELP-IN, o.p.s., U Rybníka 4, 792 01 Bruntál
kontaktní osoba: Jana Kurečková, vedoucí pečovatelské služby
mobil: 733 535 582
e-mail: help-pecovatel@atlas.cz

Postup při řešení stížnosti
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Ceník pečovatelské služby
Informace o shromažďování a zpracovávání údajů uživatelů pečovatelské služby

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál