Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
917
917
Sociální poradna
509
509
Rodinná asistence Bruntál


Poslání služby:
Podporujeme život dítěte v jeho přirozeném prostředí.

Cíl služby:
Cílem služby rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Zásady poskytování rodinné asistence:
Individuální přístup ke klientovi – je založen na partnerském vztahu, který vychází z dialogu mezi rodinou a klíčovým sociálním pracovníkem. Každé rodině je přidělen klíčový sociální pracovník, který má na starosti vždy pouze stanovený počet rodin (zpravidla 6-10), což zabezpečuje možnost individuální, intenzivní a efektivní spolupráce na společně stanovených cílech. 

Ochrana zájmů dítěte – zájmy dítěte jsou nadřazeny nad všechny ostatní potřeby a zájmy, včetně zájmu rodičů a z tohoto hlediska se na něj také nahlíží při poskytování sociální služby. 

Diskrétnost – Veškerá sdělení od klienta povazujeme za důvěrná a jsme vázáni mlčenlivostí. Na základě písemného vyžádání místně příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) o sdělení informací o vývoji situace v rodině jsme povinni na základě zákona 359/199 Sb., OSPOD podat požadované informace týkající se nezl. dětí. Rovněž tak jsme povinni poskytnout patřičné informace orgánu činnému v trestním řízení (soudu) či PČR. Klient je vždy o podání informací těmto institucím informován.

Nestrannost – všichni klienti mají při poskytování služby rovné podmínky pro její využívání a to bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání či sociálního statusu.

Bezplatnost – veškeré úkony poskytované v rámci sociální služby jsou bezplatné. 

Komu je služba určena (Cílovou skupinou jsou):
Cílovou skupinou jsou:
 • Rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu a děti, kteří o službu projeví sami zájem a pokud současně mají trvalý pobyt na Bruntálsku
 • Rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu a děti, kterým službu zprostředkuje Oddělení sociálně právní ochrana dítěre (OSPOD), u kterého jsou v evidenci ( MěÚ Bruntál)
 • nebo děti a rodiče dětí, které jsou v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) MěÚ Bruntál


Komu není služba určena (Cílovou skupinou nejsou):
 • rodiny, ve kterých nejsou vůči dětem zachovány citové vazby osob zodpovědných za výchovu
 • rodiny, ve kterých děti dosáhly zletilosti
 • rodiny, v nichž docházelo k týrání (psychickému i fyzickému) či zneužívání nezletilých dětí a osoby zodpovědné za výchovu byly za tento čin odsouzeny

Veškeré služby rodinné asistence jsou poskytovány zdarma.
Kapacita služby:
Okamžitá maximální kapacita: 15 klientů
Kapacita služby: 32 rodin

graf
Navázání nebo zprostředkování kontaktu:
Jednání s rodinou, která má zájem o výše jmenovanou službu, se odehrává prostřednictvím OSPOD MěÚ Bruntál nebo bez zprostředkování OSPOD, to když zájemce kontaktuje Help-in,o.p.s. sám, dobrovolně (osobně, telefonicky, písemně). Při prvním osobním jednání se zájemcem o službu dochází ke vzájemnému představení účastníků, společnosti Help-in, o.p.s. a poskytnutí základních informací o službě (poslání, cíl). Pokud i nadále trvá zájem o službu, následuje podrobné seznámení s podmínkami poskytování služby, jsou domluveny cíle spolupráce a vyjasněny požadavky, na kterých bude pracovník Rodinné asistence s rodinou intenzivně spolupracovat.
Rozsah poskytování sociální služby:
Poskytovatel může klientům dle jejich individuálních potřeb poskytnout základní činnosti při poskytování výše uvedené služby v rozsahu těchto úkonů:
 1. Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:
  • Podpora při vedení a udržování domácnosti.
  • Přispět k celkovému zlepšení péče o vlastní domácnost.
  • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů.
  • Pomoc při sestavení splátkových kalendářů.
  • Nácvik hospodaření s penězi.
  • Podpora soběstačnosti.
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

  Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je uživatel schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče).

 3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

  Podpora a nácvik rodičovského chování. Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity a koníčky či zájmy. Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností (např. nácvik péče o novorozené děti u prvorodiček).

 4. Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:
  • Pomoc při domácí přípravě do školy a přispění ke zlepšení školního prospěchu.
  • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole.
  • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování.
 5. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.
 6. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
 7. Doprovod dětí do školy, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.
 8. Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.
  Jako návaznou službu je možné zajistit pro klienty účast psychologa.

Fakultativní činnost:
 1. dohled nad činnostmi 1-8
 2. Volnočasové aktivity pro klienty a jejich děti, příp. samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.)
 3. Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině (finanční a dluhové poradenství)
 4. Tisk + kopírování dokumentů - 1 list 5,- Kč.

Personální zajištění služby:
 • 2 sociální pracovníci
 • 1 pracovník v sociálních službách

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY:

Pondělí, Středa:7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 h
Úterý, Čtvrtek:7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 h
Pátek:7:00 - 13:00 h
AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY:

Středa:12:30 - 17:00 hZpůsob podávání a vyřizování stížností

Každý klient Rodinné asistence má právo si stěžovat na kvalitu nebo způsob či průběh poskytování sociální služby.

Stížnost může být podána ústně, písemně nebo elektronickou formou. Veřejně či anonymně.

Každý klient má právo na podání stížnosti. Z podání stížnosti nehrozí žádná sankce.

Postup pro podávání a vyřizování stížností je upraven ve Směrnici pro přijímání a vyřizování stížností a každý klient je s tímto postupem seznámen při uzavírání smlouvy, dále jej má písemně uveden v Help-in balíčku, který je každému klientovi předán. Součástí balíčku je i formulář pro záznam stížnosti, který je rovněž volně ke stažení na webových stránkách společnosti.

Stěžovat si je možné u:

Vedoucí rodinné asistence:

 • Ivana Bittmanová
 • Tel.: 733 535 588, e-mail: help-rodina1@atlas.cz

Ředitel společnosti:

 • Mgr. Jana Hančilová
 • 733 535 580, e-mail: helpinops@atlas.cz

Správní rada:

 • Předseda – Ing. Hana Rousová
 • Ing. Petr Valer
 • Milena Hančilová

Dozorčí rada:

 • předseda - Ing. Jiří ČECH
 • Ing. Jana SUMKOVÁ
 • Ing. Irena KONEČNÁ

Veškeré písemné stížnosti pro členy správní nebo dozorčí rady společnosti může klient zasílat na adresu společnosti:
Help-in, o. p. s.,
U Rybníka 4,
792 01 Bruntál.

Formulář pro záznam stížnosti

Kontakty:
Ivana Bittmanová - vedoucí asistence
U Rybníka 4, 792 01 Bruntál
e-mail: help-rodina1@atlas.cz
telefon: 733 535 588

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál