Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
924
924
Sociální poradna
514
514


Rodinná asistence v působnosti MAS HJ

Jaký problém projekt řeší

Projekt reaguje na prohlubující se sociální vyloučení rodin v regionu působnosti MAS Hrubý Jeseník, které se projevuje v narušených mezilidských vztazích, nedostatečné komunikaci a projevy hrubosti a násilí v rodinách, vysoké míře rozvodovosti, nárůstem počtu dětí a mladistvých s výchovnými problémy, nárůstem závislostí všeho druhu a v neposlední řadě také vznikem vyloučených lokalit. Dorůstají zde generace dětí, které nikdy neviděly své rodiče pracovat a nezažily tedy běžný životní režim, přičemž snadno tyto návyky a stereotypy přebírají. Důvodem sociálního vyloučení přitom je jeden nebo kumulace několika faktorů, z nichž nejvýznamnějšími jsou dlouhodobá nezaměstnanost, nízké příjmy, dlouhodobá závislost na dávkách a zadluženost rodin, nízká vzdělanostní úroveň, život matek samoživitelek. Tato situace negativně ovlivňuje také rodičovské kompetence, kdy bylo na konci r. 2018 v Bruntále v evidenci OSPOD 50 dětí s uloženým výchovným opatřením "dohledem". Tuto situaci znám dále také z našeho působení v území ORP Bruntál, kde od roku 2009 poskytujeme sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi postupně v rozsahu cca až 2,75 úvazku v přímé péči a od r. 2013 také z činnosti naší dluhové poradny, kterou v Bruntále provozujeme. Optimální kapacita SAS byla nastavena v rámci komunitních plánů sociálních služeb v Bruntále, ve Vrbně pod Pradědem a v Horním Benešově, kde byla služba schválena jako potřebná. Předkládaným projektem chceme pokrýt optimální míru kapacity SAS a zajistit dostupnost této služby v předmětném území tj. 1,2 úvazku (okamžitá kapacita pro celé území je 15 osob, přičemž 5 osob = 1 rodina) a současně umožnit rodinám, které ještě mají jistý potenciál a vnitřní zdroje k aktivizaci a chtějí situaci řešit, nastartovat "cestu" k pozitivní změně v jejich životě.

Co je cílem projektu

Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Help-in, o.p.s., která poskytuje základní činnosti, obnovit nebo navrátit stabilitu a funkčnost v 18 rodinách v území MAS HJ. Konkrétně se tato situace projeví takto:

  1. zlepšení ekonomické situace - formou schváleného oddlužení nebo realizací plánu ekonomické stability (dále PES), konsolidací půjček, schválením splátkových kalendářů, odpuštěním penále či soudním zrušením rozhodčí doložky, zajištěním veškerých nároků z dávkových systémů, výživného, získání práce, pracovních návyků a praxe. - počet rodin 13 (ověření výše příjmů a dluhů před vstupem do služby a po ukončení, počet realizovaných PES, počet schválených oddlužení, pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti či DPP),
  2. zlepšení bytové situace nebo udržení bydlení - 8 rodin (ověření - uzavřená smlouva o nájmu v rodině z ubytovny, získání ubytovny nebo bytu rodiny z azylového domu, prodloužená nájemní smlouva uzavřená kupní smlouva na byt, či dům, vyřízení dědictví nemovitosti),
  3. zlepšení soužití nebo obnovení kontaktů v rodině - 6 rodin - jedná se zejména o komunikaci partnerů před rozvodem, rozvedených rodičů ohledně výchovy dětí, zprostředkování psychologické pomoci, poradny pro domácí násilí, probační a mediační služby, střediska výchovné péče, při navázání kontaktu s příbuzným ve výkonu trestu ( ověření - realizovaná návštěva centra odborné pomoci, dohoda o úpravě rodičovské zodpovědnosti, počet návštěv dětí u rodiče, se kterým nebydlí, před vstupem do služby a při ukončení projektu),
  4. zlepšení péče o domácnost - 4 rodin (ověření - spisová dokumentace klientů- popis domácnosti při vstupu do služby a při ukončení služby),
  5. stabilizace výchovného prostředí - 4 rodiny - pomoc při komunikaci se školou, podpora trávení společného času rodinných příslušníků (ověření - spisová dokumentace rodiny, potvrzení školy).

Součet rodin v bodech 1-5 převyšuje 18 (1 rodina může mít více cílů).

Cílová skupina

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Místo dopadu: Moravskoslezský kraj

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín trvání projektu: 1.7.2020 – 30.6.2022

Na projekt „Rodinná asistence MAS Hrubý Jeseník“ je poskytována finanční podpora z EU.


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál