Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
926
926
Sociální poradna
515
515
Sociální poradna


Podporujeme schopnost občanů prosazovat svá práva a uplatňovat své zájmy.

Cíl služby:
Cílem služby je získat, posílit, případně obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat nepříznivou situaci či krizový stav, který řeší.

Zásady pro poskytování odborného poradenství:

 1. diskrétnost během jednání
 2. nestrannost
 3. nezávislost
 4. respektování

Komu je služba určena (Cílovou skupinou jsou):
Osobám se sníženou schopností prosazovat své zájmy a práva. Snížená schopnost může přitom mít mnoho různých příčin: nízké nebo žádné vzdělání, snížený intelekt, nemoc nebo zdravotní postižení, poruchy komunikace, nezaměstnanost, způsob života nesoucí znaky sociálního vyloučení, strach z jednání ve veřejných institucích atd.

Komu není služba určena (Cílovou skupinou nejsou):
Osobám, které potřebují speciálně zaměřené poradenství (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, hracích automatech, obchod se ženami, posouzení školní zralosti apod.).

Kontakty:
Bruntál, U Rybníka 4
e-mail: help-poradna@atlas.cz
            help-pecovatel@atlas.cz – pouze kompenzační pomůcky
Cena: bezplatná služba

Pracovní doba:
Pondělí a středa
9,00 - 12,00 14,00 - 16,00

Úterý a čtvrtek
8,00 - 10,00 14,00 - 16,00

Jednání se zájemcem o službu:
Jednání se zájemcem o poradenství vychází z charakteru této služby, kdy ve většině případů se jedná o výkon jednorázový, tzn. že návštěvník poradny je současně zájemcem i klientem, přičemž nemusí docházet ani k osobnímu kontaktu (poradna Help-in, o.p.s. umožňuje jak telefonický kontakt, tak i elektronickou poštu).
Návštěvník poradny obdrží úvodem informaci o zaměření poradny, bezplatnosti a základních principech, kterými se její činnost řídí, je upozorněn ,že z důvodu evidence řešených případů, bude proveden o kontaktu záznam, přičemž má právo volby, zda chce být veden anonymně, v opačném případě je požádán o souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů. V případě telefonického kontaktu jsou informace zpracovávány jako u klientů, kteří si přejí zůstat anonymní. Dále jsou zájemci o poradenství upozorněni na možnost podání stížnosti.

Nabídka poskytované služby:

Nabídka poradenské služby vychází z výše uvedeného cíle služby.

Základní činnosti jsou zajišťovány v rozsahu následujících úkonů:

 1. sociálně terapeutické činnosti:
 2. Poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva, konkrétně v těchto oblastech:

  • bydlení,
  • pracovní právo a zaměstnanost,
  • dávkový systém sociálního zabezpečení,
  • sociální služby,
  • rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • vyplňování tiskopisů, psaní žádostí, návrhů či žalob na soud, odvolání, odpory proti rozhodnutí správních orgánů, soudu, korespondence s úřady, vyřizování prostřednictvím komunikační techniky.
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se sociálním prostředím
 4. zprostředkování navazujících služeb

Fakultativní činnosti:

 1. Pronájem kompenzačních pomůcek.
 2. Dluhové poradenství – řešení exekucí, návrhy splátkových kalendářů, insolvence atd.
 3. Tisk + kopírování dokumentů - 1 list 5,- Kč

Průběh služby

 1. pomoc při definování problému či situace, ve které se klient nachází
 2. naformulování stavu, kterého chce klient dosáhnout
 3. poskytnutí rady, informace, návodu řešení jak dosáhnout očekávaného stavu
 4. aktivní pomoc při realizaci řešení (v případě, že ji klient potřebuje)

Kapacita
Okamžitá maximální kapacita jsou 2 uživatelé.

Personální zajištění:
Sociální pracovník, poradce pro kompenzační pomůcky, smluvní partner – právník

Způsob podávání a vyřizování stížností

Každý klient Sociální poradny má právo si stěžovat na kvalitu nebo způsob či průběh poskytování sociální služby.

Stížnost může být podána ústně, písemně nebo elektronickou formou. Veřejně či anonymně.

Každý klient má právo na podání stížnosti. Z podání stížnosti nehrozí žádná sankce.

Postup pro podávání a vyřizování stížností je upraven ve Směrnici pro přijímání a vyřizování stížností a každý klient má právo do ní nahlédnout v sídle společnosti, kde si rovněž může vyzvednout formulář pro záznam stížnosti.

Formulář pro záznam stížnosti je rovněž volně ke stažení na webových stránkách společnosti.

Stěžovat si je možné u:

Ředitel společnosti:
 • Barbora Gavendová
 • e-mail: helpinops@atlas.cz

Správní rada:

 • Předseda – Ing. Hana Rousová
 • Ing. Petr Valer
 • Milena Hančilová

Dozorčí rada:

 • předseda - Ing. Jiří ČECH
 • Ing. Jana SUMKOVÁ
 • Ing. Irena KONEČNÁ

Veškeré písemné stížnosti pro členy správní nebo dozorčí rady společnosti může klient zasílat na adresu společnosti:
Help-in, o. p. s.,
U Rybníka 4,
792 01 Bruntál.

Klient si také může stěžovat na kvalitu poskytované služby na Moravskoslezském kraji, odbor sociálních věcí, jakožto registrujícímu orgánu.

Adresa pro zaslání stížnosti je:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

V případě, že ani poté nebude klient s vyřízením své stížnosti spokojen, může se obrátit na:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
Tel.: 542 542 111; e-mail: kancelar@ochrance.cz

Formulář pro záznam stížnosti


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál